top of page

SoA+D

King Mongkut University of Technology Thonburi

คณะสถาปัตยกรรม ภาคอินเตอร์ นอกจาก จุฬาลงกรณ์แล้ว ทาง Creative Matters มีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อยากจะแนะนำน้องๆทุกคน โดยมหาวิทยาลัยที่จะแนะนำคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) หรือในชื่อหนึ่งคือ SoA + D (SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN) เรียกง่ายๆว่า คณะสถาปัตยกรรม ภาคอินเตอร์ ซึ่ง SoA + D เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร
 ภาษาอังกฤษ 5 ปี 3 สาขาวิชา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศบ.) 4 ปี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 

1.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ( Architecture ) เป็นสาขาที่สอนและฝึกอบรมเพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานจริง ในฐานะสถาปิก สาขานี้เหมาะกับผู้ที่อยากเป็นสถาปนิก


2.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture ) ชื่อสาขาได้บอกตรงตัวแล้วว่าสอนเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาจะต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน และโครงสร้างของอาคาร ซึ่งสาขานี้เหมาะกับ ผู้ที่ชอบออกแบบตกแต่งภายใน หรือผู้ที่อยากเป็นสถาปนิกออกแบบภายใน 

 

3.สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design )เป็นสาขาที่สอนและเน้นเกี่ยวกับการดีไซน์และออกแบบ การเรียนการสอนของสาขานี้จะให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ประสบการณ์มาปรับใช้กับการเรียน โดยจะเน้นProduct-Industrial Design เป็นหลัก สาขานี้เหมาะกับผู้ที่ชอบออกแบบพวก ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

 

4.สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) (Communication Design)  เนื่องจากการเติบโตทางดิจิทัลเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ทั่วโลก เติบโตอย่างรวดเร็ว สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์จึงเป็นที่ต้องการในตลาดการออกแบบค่อนข้างมาก สาขานี้จะเน้นการออกแบบสื่อเป็นหลัก ซึ่งจะต่างจากสาขาศิลปอุตสาหกรรม ตรงที่สาขานี้จะออกแบบสื่อ ส่วนสาขานั้นจะออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขานี้เหมาะกับผู้ที่ชอบออกแบบสื่อหรือ กราฟฟิก งานครีเอทีฟ  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ SoA + D จะมีสาขาให้เลือกมากกว่าและหลากหลาย แต่อยู่ภายใต้การออกแบบทั้ง  4 สาขา ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังหาคณะสถาปัตยกรรม ภาคอินเตอร์

bottom of page