top of page

PORTFOLIO MAKING

CU

TU

SOA+D

INT

PORTFOLIO IS REQUIRED

Total Duration: 2 weeks - month(s)

All Day, Everyday

Portfolio เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการยื่นเข้ามหาลัยในสาขา Creative ต่างๆเหตุผลเพราะ portfolio เป็นสิ่งที่ บ่งบอกถึง ความสามารถ และ Skills ของนักเรียนคนนั้นๆ รวมถึงเป็นการบ่งบอกStyle และกระบวนการความคิดในการผลิตงานสร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่ง ไม่ว่าจะมหาลัยอะไร ทั้งในไทยและต่างประเทศ portfolio เป็นตัวช่วยสำคัญในการยื่นทั้งนั้นและส่วนใหญ่เป็นจุดบ่งบอกได้เลยว่า นักเรียนคนนั้นๆจะสามารถเข้าไปเรียนในมหาลัยที่เล่งไว้หรือเปล่า

ทาง Creative Matters มีประสบการณ์ในการสอนเด็กทำ portfolioมาแล้วกว่า 5 ปี ซึ่งเด็กแต่ละคนนั้น ทางเราได้นำจุดเด่นออกมาแสดงทุกครั้งทำให้เด็กทุกคนได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองต้องการได้ การทำพอร์ตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องใช้เวลา ร

bottom of page