top of page

Oversea Universities

การไปเรียนต่อที่เมืองนอก

การศึกษาต่อต่างประเทศ ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของผู้ปกครองหรือน้องๆหลายคน มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนในต่างประเทศมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน โดยมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะมีหลายที่ในต่างประเทศ และทางสถาบัน Creative Matters ได้รับปรึกษาและแนะแนวทางที่เหมาะสมกับตัวของน้องๆแต่ละคนในการเลือกเข้าเรียน โดยดูจากความถนัดและความชอบ หรือความต้องการ ของเด็กแต่ละคน รวมไปถึงยังสามารถช่วยเหลือในการทำผลงานเพื่อนำไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนในต่างประเทศอีกด้วย สถาบันในต่างประเทศกับในประเทศไทย ต่างกันตรงไหน พูดได้ว่า ทางสถาบันต่างประเทศถ้าในเรื่องของสิ่งอำนวยการสะดวกในการเรียนศิลปะค่อนข้างจะครบครันมากกว่าในประเทศไทย ถ้าอยากเรียนในสถาบันที่เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องมือ ครบครัน สถาบันการศึกษาในต่างประเทศก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีทีเดียว

bottom of page